The most powerful computer in the universe:brain.

Man  still has a lot to learn about the most powerful and complex part of his body – brain.

In ancient times men did not think that the brain was the center of mental activity. Aristotle, the philosopher of ancient Greece, thought that the mind was based in the heart. It was until the 18th century that man realized that the whole of the brain was involved in the workings of the mind.

During the 19th century scientists found that when certain parts of the brain were damaged men lost the ability to do certain things. And so, people thought that each part of the brain controlled a different activity. But modern research has found that this is not so.It is not easy to say exactly what each part of the brain does.

In the past 50 years there has been a great increase in the amount of research being done on the brain. Chemists and biologists have found that the way the brain works is far more complicated than they had thought. In fact many people believe thatwe are only now really starting to learn the truth about how human brain works. The more scientists find out, the more questions they are unable to answer. For instance, chemists have found that over 100.000 chemical reactions take place in the brain every second.

Scientists hope if we can discover how the brain works, the better use we will be able to put it to. For example, how do we learn language? Man differs most from all the other animals in his ability to learn and use language but we still do not know exactly how this is done.

As long as the brain is given plenty of exercise it keeps its power. It has been found that an old person who has always been mentally active has a quicker mind than a young person who has done only physical work. It is now thought that the more work we give our brains, the more work they are able to do.

Other people now believe that we use only 1% of our brains’ full potential.They say that the only limit on the power of the brain is the limit of what we think is possible. This is probably because of the way we are taught as children. When we first start learning to use our minds we are told told what to do, for example, to remember certain facts, but we are not taught how our memory works and how to make the best use of it.

This century man hs  made discoveries about the universe  – the world outside himself. But he has also started to look into the workings  of that other universe which is inside himself – the human brain.

Մարդը դեռ շատ բան ունի սովորելու իր մարմնի ամենահզոր և բարդ հատվածի `ուղեղի մասին:Հնում տղամարդիկ չէին մտածում, որ ուղեղը մտավոր գործունեության կենտրոնն է: Արիստոտելը, Հին Հունաստանի փիլիսոփան, կարծում էր, որ միտքը հիմնված է սրտում: Մինչև 18-րդ դար էր, երբ մարդը հասկացավ, որ ուղեղի ամբողջ մասը ներգրավված է մտքի գործին:19-րդ դարի ընթացքում գիտնականները պարզեցին, որ երբ ուղեղի որոշ հատվածներ վնասվել են, տղամարդիկ կորցնում են որոշակի գործեր կատարելու ունակությունը: Եվ այսպես, մարդիկ կարծում էին, որ ուղեղի յուրաքանչյուր մասը վերահսկում է այլ գործողություն: Բայց ժամանակակից հետազոտությունները պարզել են, որ դա այդպես չէ: Ուղեղի յուրաքանչյուր մասի ճիշտ ձևակերպումն այնքան էլ հեշտ չէ:Անցած 50 տարիների ընթացքում աճել է ուղեղի վրա կատարված հետազոտությունների քանակի մեծ աճ: Քիմիկոսներն ու կենսաբանները պարզել են, որ ուղեղի աշխատելու եղանակը շատ ավելի բարդ է, քան կարծում էին: Իրականում շատերը հավատում են, որ միայն հիմա ենք իրականում սովորում ճշմարտությունը այն մասին, թե ինչպես է աշխատում մարդու ուղեղը: Որքան շատ են պարզում գիտնականները, այնքան ավելի շատ հարցեր են, որոնք ի վիճակի չեն պատասխանել: Օրինակ ՝ քիմիկոսները պարզել են, որ ուղեղում ամեն վայրկյան ավելի քան 100.000 քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում:Գիտնականները հույս ունեն, որ եթե մենք կարողանանք պարզել, թե ինչպես է ուղեղը գործում, այնքան ավելի լավ օգտագործումը մենք կկարողանանք այն դնել: Օրինակ ՝ ինչպե՞ս ենք սովորում լեզուն: Մարդը ամենից շատ տարբերվում է բոլոր մյուս կենդանիներից `լեզու սովորելու և օգտագործելու իր ունակությամբ, բայց մենք դեռ չգիտենք, թե ինչպես է դա արվում:Քանի դեռ ուղեղին շատ վարժություններ են տրվում, այն շարունակում է պահել իր ուժը: Պարզվել է, որ մի հին մարդ, ով մշտապես հոգեկան գործունեություն է ծավալել, ավելի արագ մտածողություն ունի, քան այն երիտասարդը, ով կատարել է միայն ֆիզիկական աշխատանք: Հիմա մտածում են, որ որքան ավելի շատ աշխատանք տանենք մեր ուղեղը, այնքան ավելի շատ աշխատանք են կարողանում կատարել:Այլ մարդիկ այժմ հավատում են, որ մենք օգտագործում ենք մեր ուղեղի ամբողջ ներուժի միայն 1% -ը: Նրանք ասում են, որ ուղեղի հզորության միակ սահմանը այն սահմանն է, ինչը մենք կարծում ենք, որ հնարավոր է: Դա, հավանաբար, այն պատճառով է, որ մենք սովորում ենք որպես երեխաներ: Երբ մենք առաջին հերթին սկսում ենք սովորել օգտագործել մեր միտքը, մեզ ասում են, թե ինչ անել, օրինակ, հիշել որոշակի փաստեր, բայց մեզ չեն սովորեցնում, թե ինչպես է գործում մեր հիշողությունը և ինչպես օգտագործել այն առավելագույնը:Այս դարի մարդը հայտնագործություններ արեց տիեզերքի մասին `իր իսկ սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհը: Բայց նա նաև սկսել է զննել իր ներսում գտնվող մյուս տիեզերքի գործառույթները ՝ մարդու ուղեղը:

brain- ուղեղ

powerful – հզոր, զորեղ

universe – տիեզերք

complex- բարդ, խճճված

mental- մտավոր

activity- գործունեություն

mind- միտք

to realize- հասկանալ, գիտակցել

to be involved- ներգրավված լինել

workings – աշխատանքներ

to damage- վնասել

ability- կարողություն

to control- հսկել

research-հետազոտություն

far more- չափից շատ

in fact-  իրականում, փաստորեն

lifetime- կյանքի տևողություն

potential- ներուժ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s