Իտալերեն (Դաս8)

Մինչ սկսել ուսումնասիրել հոդերը, անհրաժեշտ է նշել, որ դրանք լինում են արական (maschile) և իգական(femminile), որոնք իրենց հերթին լինում են եզակի ու հոգնակի: Չմոռանանք նաև, որ հոդը միշտ ցանկացած գոյականի կամ բառի հետ դրվում է, այն միայն կարող ենք չդնել այն դեպքում, երբ թվարկում ենք բառերը:

L’articolo determinativo – Որոշյալ հոդ

Որոշյալ հոդը օգտագործվում է այն գոյականից առաջ, որը մեզ ծանոթ է։

Օրինակներ՝

  • Mangio la torta di Maria (conosciamo quale torta).
    Ուտում եմ Մարիայի տորթը (որի մասին գիտենք):
  • ll cane corre veloce (conosciamo quale cane).
    Շունը (որին ճանաչում ենք) վազում է արագ։

Maschile

Իտալերենում կա 2 արական որոշյալ հոդ՝ il-ը և lo-ն:

(singolare) il → i (plurale)

(singolare) lo → gli (plurale)

Lo նախդիրը դրվում է այն բառերի հետ, որոնք սկսվում են z, s, x, ps, pn, gn, y տառերով:

– s + consonante → lo sport (gli sport), lostudente (gli studenti)
– p + s , p + n → lo psicologo (gli psicologi), lopneumatico (gli pneumatici)
– g + n → lo gnomo (gli gnomi), lo gnocco (gli gnocchi)
– z → lo zucchero (gli zuccheri), lo zaino (gli zaini)
– y → lo yoga (-), lo yogurt (gli yogurt)

Lo որոշյալ նախդիրը, երբ դրվում է արական գոյականների հետ, որոնք սկսվում են ձայնավոր տառերով, դառնում է l’ ՝ -օ տառի սեղման շնորհիվ:

Օրինակներ՝

il ragazzo – i ragazzi
il quaderno – i quaderni
il cane – i cani
lo studente – gli studenti
lo sport – gli sport
lo psicologo – gli psicologi
lo pneumatico – gli pneumatici
lo gnomo – gli gnomi
lo gnocco – gli gnocchi
lo zucchero – gli zuccheri
lo zaino – gli zaini
lo yogurt – gli yogurt
l’amico – gli amici
l’albero – gli alberi

Femminile

Նախդիրն է la-ն, որը հոգնակիի դեպքում դառնում է le:

(singolare) la → le (plurale)

Երբ la որոշյալ հոդը օգտագործվում է ձայնավորով սկսվող բառերի հետ, ապա վերածվում է l’-ի:

Օրինակ՝

la cusina – le cusine
la matita – le matite
la pagina – le pagine
la mamma – le mamme
la palla – le palle
la ragazza – le ragazze
l’amica – le amiche
l’arte – le arti

L’articolo indeterminativo – Անորոշ հոդ

Անորոշ նախդիրները օգտագործվում են այն գոյականների հետ, որոնք մեզ անծանոթ են: Դրանք ևս լինում են արական և իգական:

Maschile

Արական սեռի անորոշ նախդիրները 2-ն են՝ un և uno:

Un-ը կարող ենք օգտագործել և՛ ձայնավորների, և՛ բաղաձայնների հետ:

– vocale → un amico, un albero
– consonante → un telefono, un libro

Uno-ն օգտագործվում է այն գոյականների հետ, որոնք սկվում են՝

– s + consonante → uno sport, uno studente
– p + s, p + n → uno psicologo, uno pneumatico
– g + n → uno gnomo, uno gnocco
– z → uno zaino
– y → uno yogurt

Femminile

Իգական անորոշ հոդը una-ն է (una strada, una casa, una zanzara), որն օգտագործվում է բաղաձայնների հետ, իսկ ձայնավորի հետ օգտագործվելիս վերածվում է un’-ի (un’amica, un’ora):

il ragazzo – տղան
la ragazza – աղջիկ
il quaderno – տետրը
il cane – շունը
lo studente – ուսանողը
lo pneumatico
– անվադողը
lo gnomo – թզուկը
lo gnocco – սմբուկը
lo zucchero – շաքարը
lo zaino – ուսապարկ
l’amico – ընկերl’albero – ծառը
la cusina – զարմուհին
la matita – մատիտը
la pagina – էջը
la palla – գնդակը
un libro – գիրք
una strada – փողոց
una casa – տուն
una zanzara – մոծակ
un’ora – մեկ ժամ

One Comment Add yours

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s