Տեխնածին աղետներ

Տեխնածին բնույթիվթարներ ու աղետներ։Վթարն արդյունաբերականօբյեկտում կամտրանսպորտում տեղիունեցող վտանգավորպատահար է, որըմարդկանց կյանքին ուառողջությանը սպառնալիքէ ստեղծում, հանգեցնում էարտադրական շենքերի ուկառույցների ավերման, սարքավորումների, մեխանիզմների, տրանսպորտային միջոցների, հումքի ու պատրաստի արտադրանքի վնասման կամոչնչացման, արտադրական գործընթացի խախտմանև շրջակա միջավայրի բնական վիճակիվատթարացման։ Աղետը ողբերգականհետևանքներով իրադարձություն է, մարդկայինզոհերով մեծ վթար։Վթարի և աղետի միջև կտրուկ ևխիստ ընդգծված սահման գոյություն չունի։ Գլխավորչափանիշներն են՝ վնասի մասշտաբն և մարդկայինզոհերի առկայությունը։ Օրինակ, եթե երկու-երեքմեքենայի բախման ժամանակ կան վնասվածքներ,թեև տուժել են մարդիկ, ապա դա վթար է, եթեպատահարի վայրում զոհեր կան՝ ավտոմոբիլայինաղետ է։ Վթարներն ու աղետները կարող են նյութականվնասի և բնակչության շրջանում կորուստներիծանրությանը համապատասխանող արտակարգիրավիճակների աղբյուր ծառայել։Ծանոթանանքդրանցից հիմնականներին։  Ճառագայթային (ռադիացիոնաղետներ: Ճառագայթային վթարներն ու աղետները կարող ենտեղի ունենալ ճառագայթային վտանգավորօբյեկտներում։ Ճառագայթային վտանգավոր օբյեկտասելով հասկացվում է ցանկացած այն օբյեկտը, այդթվում միջուկային ռեակտորը, գործարանը, որնօգտագործում է միջուկային վառելիք կամվերամշակում միջուկային նյութ, ինչպես նաևմիջուկային նյութի պահպանման տեղը և միջուկայիննյութ փոխադրող տրանսպորտային միջոցը կամիոնացնող ճառագայթային աղբյուրը, որոնցումվթարների ժամանակ կարող է տեղի ունենալմարդկանց, գյուղատնտեսական կենդանիների,ինչպես նաև շրջակա բնական միջավայրիճառագայթահարում կամ ճառագայթայինաղտոտում։Ճառագայթային վտանգավորօբյեկտներում վթարները կարող են ուղեկցվելգազաաէրոզոլային ամպի ելքով, որը տարածվում էքամու ուղղությամբ։ Ռադիոակտիվ նյութերն ամպիցնստելով տեղանքի վրա՝ աղտոտում են այն։ Ընդ որում՝ամպի տարածման գոտում հայտնված բնակչությունըենթարկվում է ներքին ու արտաքին ռադիոակտիվճառագայթահարման։ Արտաքինճառագայթահարումը բնութագրվում է մարդու վրաարտաքին իոնացնող ճառագայթմաններգործությամբ։Ներքին ճառագայթահարումըօրգանիզմի վրա ռադիոակտիվ նյութերի իոնացնողճառագայթումն է, որոնք օրգանիզմի ներսն ենթափանցում օդի, սննդի, ջրի և այլնի հետ։

 Միջուկային էներգետիկայիօբյեկտներումռադիոակտիվ աղտոտումնունի մի շարքառանձնահատկություններ, որոնցից հիմնականներն են՝ռադիոակտիվարգասիքներիմանրացվածությունը(դիսպերսայնությունը), ռադիոակտիվ ամպի ոչ մեծ բարձրությունը, հաճախռադիոակտիվ արտանետման զգալի տևողությունը,որը քամու ուղղությունը փոխվելիս ստեղծում էշառավղային ռադիոաղտոտման սպառնալիք՝ վթարիաղբյուրին հարող ամբողջ տեղանքում։ Ընդ որում, տեղանքի աղտոտումը, որպես կանոն, ունի բարդբնույթ և այն վթարի ընթացքում դժվար է կանխատեսել։Հայաստանի Հանրապետությունում ճառագայթային(ռադիացիոն) վտանգավոր օբյեկտ է ատոմայինէլեկտրակայանը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: