Ինչ է ցիանիդը

Ցիանիդներըբարդ քիմիական միացություններ են, որոնք բաղկացած են ածխածնի, ազոտի, ջրածնի կամ այլ տարրի մեկական ատոմներից: Տարբերումենցիանայինմիացությունների3հիմնականտիպեր ազատցիանիդ,թույլ կոմպլեքսային ցիանիդ եւ ուժեղ կոմպլեքսային ցիանիդ:
Ցիանիդները հանդիպում են պինդ, հեղուկ եւ գազային վիճակում: Արդյունաբերությունում սովորաբար օգտագործվում է նատրիումի ցիանիդի աղը` պինդ բրիկետների կամ խտացված լուծույթի ձեւով:

իանիդը բարձրտոքսիկ է: Չնայած դրան, ինչպես եւ էլեկտրականությունը, պայթուցիկ նյութերը, խիստ դյուրավառ նյութերը (այդ թվումվառելիքը), կենցաղում օգտագործվող զանազան միացությունները (օր.՝ կաուստիկ սոդան, քլորը եւ այլն) վտանգավոր են միայն սխալ օգտագործման կամ կառավարման դեպքում: Ազատ ցիանիդը ոչ կանցերոգեն է եւ ոչ էլ կումուլատիվ թույն է՝ չունի երկարաժամկետ ազդեցություն, քանի որ արագ քայքայվում է (սովորաբար 24 ժամում) եւ վտանգավոր է միայն առանց համապատասխան պաշտպանության անմիջական շփման դեպքում (օր.՝ կլանում): Խաթարելով թթվածնի տեղափոխումը մարմնով ցիանիդը կարող է արգելափակել շնչառությունը: Մարմնի վրա ազդեցությունը գնահատվում է ըստ դոզայի կոնցենտրացիայի, այլ ոչ թե ըստ դոզայի քանակի: Ոչ մահացու չափաքանակները թունազերծվում են օրգանիզմում բնական նյութափոխանակային գործընթացների միջոցով (օր. ծխախոտի ծխում առկա է ցիանիդի բարձր կոնցենտրացիա, սակայն հիմնական վնասը ներկայացնում է խեժը, քանի որ ցիանիդը դուրս է գալիս մարմնից):
Ցիանիդները հանդիպում են կենցաղում եւ բնության մեջ:

Աշխարհում տարեկան արտադրվում է 1.1 մլն տոննա ջրածնի ցիանիդ (HCN),
• որից միայն 6%-ն է օգտագործվում
հանքարդունաբերությունում՝ Հս. եւ Հվ.
Ամերիկա, Եվրոպա, Ավստրալիա եւ այլն:
• Մնացած 94%-ը օգտագործվում է
արդյունաբերության այլ ճյուղերում (պլաստմասսայի, սոսնձի, կրակապաշտպան նյութերի, կոսմետիկայի, դեղագործության, սննդի վերամշակման, ինսեկտիցիդների, հավերի կերի, գալվանական եւ այլ արտադրություններում):

Ինչպես է օգտագործվելու ցիանիդը Ամուլսարում

Ձեռք են բերվել* պինդ բրիկետներ (անվտանգ են տեղափոխման տեսանկյնից): • Նոսր լծյթը (շրջ 200 մգ/լ) ստանալ* են լծելով ցիանիդի չոր աղը ջրմ:
• Ցիանիդի լծյթը կիրառվել* է կյտային տարրալվացման հրապարակմ, քանի որ լծյթն օժտված է հանքաքարից ոսկ* եւ արծաթի տարրալվացման հատկթյններով:
• Առաջացող մետաղ-ցիանիդ միացթյնը մշակվել* է ԱԴՎ (ադսորբցիայի, դեսորբցիայի եւ վերականգնման) կայանմ՝ մետաղների վերականգնման նպատակով, որի ընթացքմ ցիանիդը քայքայվմ է: • Մնացորդային լծյթն ավելացվմ է նոսր լծյթին եւ կրկին ներմծվմ է ցիկլի մեջ` գործելով որպես փակ համակարգ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s