11-15 октября

В 1913, или 1914, или 1915 году, в какой именно день – неизвестно, русский художник польского происхождения Казимир Малевич взял небольшой холст: 79,5 на 79,5 сантиметров, закрасил его белой краской по краям, а середину густо замалевал черным цветом. Эту несложную операцию мог бы выполнить любой ребенок – правда, детям не хватило бы терпения закрасить такую […]

Read More 11-15 октября

Домашняя работа

Հայաստանը ողջ աշխարհում հայտնի է բացառիկ եւ հա­ րուստ պատմամշակութային ժաոանգությամբ, աշխարհագ­ րական բազմազանությամբ, հյուրասիրությամբ եւ հյուրերի հանդեպ ջերմ ու բարեհամբույր վերաբերմունքով: Որպես տու­ րիստական երկիր՝ Հայաստանը գնալով ամրապնդում է իր դիրքերը տուրիզմի միջազգային շուկայում, քանի որ այն կա­ րող է աշխարհին ներկայանալ ինչպես իր բազմադարյան մշա­ կույթով, այնպես եւ չքնաղ բնությամբ:Заметка для туриста. Республика […]

Read More Домашняя работа

Урок 1.

Правописание Ь и Ъ БУКВА Ъ ПИШЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕД Е, Ю, Я В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:  При сочетании приставки, оканчивающейся на согласную, и корня, например: подъезд, объём, сверхъестественный, волеизъявление, межъярусный. 2.В сложных словах после числительных двух-, трёх-, четырёх-, например: трёхъярусный. 3.В иноязычных словах после иноязычных приставок, заканчивающихся на согласную букву —  аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс- и после начальной составной частицы пан-, например: адъютант, дизъюнкция, инъекция, конъюнктура, контръярус, объект, субъект, трансъевропейский, панъевропейский. Разделительный мягкий знак пишется внутри слова, в середине слов. 1. в корне слова: пьедестал вьюга компьютер обезьяна барьер 2. между корнем и суффиксом […]

Read More Урок 1.