Ex

Complete the following sentences using an appropriate present continuous or past continuous tense form. I was watering (water) the plants in the morning. What were you doing (you do) at 6 o’clock yesterday evening? They were waiting (wait) for the bus when the accident happened. She is getting (get) impatient at this moment. The boys…

Ex

3) Complete the sentences with Present PerfectShe has finished the bird house today. (to finish)We haven’t translated the whole text yet. (not / to translate)Have you ever been to Rome? (to be)Where are you are lately? (to be)He has locked the door. (to lock)I haven’t heard from you for ages. (not / to hear)Tom already…

Ամփոփում

Այս ամիսը հագեցած ամիս էր։Այս ամիս ավելացավ իմ գիտելիքների պաշարները,նաև չիմացանք թե ինչպես անցավ այս ամիսը,քանի որ տարված էինք քնություններով: Այս ամիս նաև ունեցանք ստուգատեսներ որոնք շատ զվարճալի և անմոռանալի։Ես մասնակցեցի 2 սին ՝https://aidapochikyanmskham.home.blog/2022/01/30/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/ Մասնակցեցինք զանազան նախագծերի ինչպես նաև ընկեր Տիգրանի պարի նախագծին և սովորեցինք մեր ազգագրական պարերը ։ Նաև ընկեր Տիգրանի հետ որոշեցինք ինչ…

Ամփոփում մայիսի 11

https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/mi-ciudad-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-11-15/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/1104/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%bf%d6%86%d5%ab%d5%ac%d5%b4/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%bc%d5%af%d5%ab%d5%af-%d5%bb%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%82-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%af%d5%a7%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/14/%d5%aa%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/

Ամփոփում

https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-27-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-1/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a5/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-27-%d5%b4%d5%a1/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/01/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ab%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-27-01/

Ապրիլ ամսվա ամփոփում

Ես ապրիլ ամսին կատարել եմ մի շարք արաջանդրանքներ մասնակցել եմ նաև մի շարք նախագծերի՝https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/16/%d5%ab%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a1%d5%ac-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/14/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d6%85%d5%a3%d5%bf%d5%a1%d5%a3%d5%b8/ Կատարել եմ նաև ընտանեկան նախագծեր՝https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/29/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/21/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1/

Ամփոփում

https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/03/30/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ac%d5%b8%d6%87%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/03/29/%d1%81%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/03/29/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%b0/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/03/26/%d5%a3%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/06/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82/